Szanowni Wyborcy!

Przedstawiamy Państwu założenia programu wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborcówb Marzeny Świeczak wspieranego przez Tadeusza Mikulskiego.

Prosimy Państwa o poparcie w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku naszego Komitetu, naszych kandydatów na radnych do Rady Miasta i naszego kandydata na Burmistrza.

Jesteśmy zespołem osób, który może pochwalić się samorządowym doświadczeniem, skutecznością planowania i realizacji inwestycji, konsekwencją w działaniu. Są wśród nas ludzie młodzi, pełni zapału, energii i pomysłów, średnie pokolenie z realizmem w rozwiązywaniu problemów oraz seniorzy z głosem rozwagi i doświadczeniem. Dostrzegamy problemy i potrzeby mieszkańców i naszego miasta. Przedstawiamy realne propozycje, które ułatwią życie mieszkańców
i przyczynią się do dalszego rozwoju miasta. Wiemy gdzie i jak zdobyć fundusze na realizację naszych planów.

PLAN DZIAŁAŃ DLA GARWOLINA NA LATA 2019-2023 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Wszyscy chcemy żyć w mieście przyjaznym, dobrze zarządzanym i zdolnym do ciągłego rozwoju. Przez ostatnie 4 lata pokazaliśmy, że w naszym mieście mogą być prawidłowo wykonane nawierzchnie ulic, równe chodniki i sprawnie działające oświetlenie.

 • Drogi i chodniki pozostaną priorytetem! Obiecujemy 2 mln zł rocznie przeznaczać na remont i modernizację dróg lokalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Wspólnie z pozostałymi zarządcami dróg będziemy dążyć do rozbudowy systemu ścieżek rowerowych.
 • Przeprowadzimy remont generalny głównego ciągu komunikacyjnego, ulice: Lubelska, Aleja Legionów, Kościuszki z uwzględnieniem przebudowy ścieżki rowerowej w rejonie istniejących skrzyżowań.
 • W pełni popieramy rozpoczęty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad proces inwestycyjny budowy połączenia DK76 z obwodnicą miasta, która wyeliminuje uciążliwości związane z ruchem tranzytowym w mieście od strony Siedlec.
 • Będziemy dążyć do rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej by 100% mieszkańców miało do niej dostęp.
 • W konsultacji ze spółdzielniami, zarządami wspólnot i deweloperami będziemy rozpatrywać potrzeby i możliwości lokalizacji nowych miejsc parkingowych.
 • Rozbudujemy miejski monitoring.
 • Chcemy by w miejskiej przestrzeni pojawiły się inteligentne ławki z dostępem do Wi-Fi, które pozwolą na ładowanie urządzeń mobilnych, uzyskiwanie informacji o stanie powietrza czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
 • We współpracy ze Wspólnotą Gruntową doprowadzimy do modernizacji terenu targowiska miejskiego.

EDUKACJA

Wydatków na publiczną edukację nie można traktować jako balastu czy obciążenia budżetu, ale jako cenną inwestycję w najmłodszych mieszkańców. Naszym celem są placówki oświatowe na miarę XXI wieku.

 • Opracujemy strategię rozwoju oświaty na lata 2019-2023.
 • Zapewnimy miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka.
 • Będziemy kontynuować program Miejskich Grantów Oświatowych jako formę wspierania innowacyjnych metod edukacji dzieci i młodzieży.
 • Będziemy kontynuować prowadzenie inwestycji związanych z doposażeniem i modernizacją placówek oświatowych, w tym boisk sportowych i pracowni komputerowych.
 • Zapewnimy efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój oświaty.

KULTURA

Poza bieżącymi sprawami będziemy stawiać sobie również cele bardziej ambitne, np. Garwolin jako miejsce wyróżniające się na kulturalnej mapie powiatu i Mazowsza.

 • Będziemy wspierali inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa –
  zapewnimy pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz – w miarę możliwości – finansową.
 • We współpracy z Mazowieckim Instytutem Teatralnym i Teatrem Rękawiczka poszerzymy ofertę kulturalną miasta o Międzynarodowy Festiwal Teatralny SATURATOR.
 • Będziemy wspierać inicjatywę odbudowy łuków na garwolińskim moście zapoczątkowaną przez portal www.garwolin.org.
 • Przeprowadzimy generalny remont zabytkowego budynku Urzędu Miasta zgodnie z koncepcją opracowaną w 2018r (miejsce muzealne, biuro obsługi klienta, winda).

SPORT I REKREACJA

Sport jest najtańszą, a jednocześnie najbardziej efektywną promocją miasta. To przede wszystkim inwestycja w zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną naszych mieszkańców.

 • Zakończymy rozpoczętą przebudowę kompleksu stadionu miejskiego, w tym modernizację bieżni lekkoatletycznej i trybun oraz budowę krytego lodowiska.
 • Rozwiniemy system ogólnodostępnych „siłowni pod chmurką” o nowe lokalizacje.
 • Zapewnimy wsparcie budżetowe dla klubów i stowarzyszeń sportowych.
 • Zagospodarujemy tereny wokół zbiornika retencyjnego (strefa wypoczynkowa, strefa sportowa, tematyczne place zabaw).
 • Będziemy kontynuować dalsze zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Wilgi (ścieżka spacerowo-rowerowa od zbiornika do parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości).
 • Dokończymy modernizację terenów rekreacyjnych Zarzecze (nowoczesny integracyjny plac zabaw, skatepark, renowacja amfiteatru).

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości i pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy!

 • Zapewnimy stabilną politykę podatkową w celu rozwoju przedsiębiorczości.
 • Utrzymamy ulgi dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 • Będziemy organizować warsztaty przedsiębiorczości dla młodzieży.
 • Wznowimy współpracę z miastami partnerskimi.

PRZYJAZNE MIASTO

Wielu mieszkańców ma wspaniałe pomysły na budowanie tożsamości miasta. Chcemy te wszystkie inicjatywy wspierać poprzez wspólne realizowanie projektów oraz włączenie mieszkańców w proces decydowania o rozwoju naszego miasta!

 • Wdrożymy konsultacje społeczne w ramach budżetu obywatelskiego.
 • Opracujemy koncepcję i wykonamy rewitalizację centrum miasta (skwer, fontanna, deptak).
 • Odnowimy i zagospodarujemy przestrzenie zielone na obszarze całego miasta (parki, skwery, zieleń osiedlowa).
 • Będziemy kontynuować modernizację i rozbudowę osiedlowych placów zabaw.
 • W dalszym ciągu będziemy prowadzić aktywną politykę senioralną nakierowaną na współpracę międzypokoleniową.
 • Będziemy dążyć do utworzenia Dziennego Domu Seniora.
 • Wprowadzimy rozwiązania w zakresie likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych.
 • Wzmocnimy funkcjonowanie organizacji pozarządowych poprzez bliską współpracę i przekazywanie klubom, fundacjom i stowarzyszeniom kolejnych zadań samorządu.
 • Będziemy wspierać instytucje i organizacje, które działają na rzecz osób potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej.
 • Wykorzystamy rozwój e-administracji oraz nowoczesne technologie do komunikacji z mieszkańcami.
 • W ciągu pierwszych 100 dni przedstawimy mieszkańcom stan finansów miasta, żeby każdy wiedział na co idą jego pieniądze.

Zadania przedstawione w programie są ambitne, ale możliwe do zrealizowania. Liczymy, że Państwo swoimi głosami nam to umożliwicie. Garwolin to Wy. Każdy Wasz głos i opinia ma dla nas znaczenie. Razem możemy rozwijać nasze miasto.

Działajmy ! I wszyscy bądźmy jeszcze bardziej Dumni z Garwolina !