Program na lata 2024-2029

MOJE PRIORYTETY TO:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych i społecznych
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie
 • wspieranie działań społeczno-kulturalnych i sportowych zmierzających do lepszej integracji lokalnej społeczności
 • dalszy rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
 • rewitalizacja zagospodarowania terenów publicznych i zielonych na obszarze miasta
 • kontynuacja aktywnej polityki senioralnej nakierunkowanej na współpracę międzypokoleniową oraz wspieranie inicjatyw mieszkańców
 • wspieranie przedsiębiorczości i pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy

GARWOLIN-MIASTO WSZYSTKICH POKOLEŃ

Naszą wizją przyszłości miasta jest stworzenie atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców – użytkowników dróg i chodników, przedsiębiorców, osób młodszych i starszych, nie pomijając również tych będących w trudnej sytuacji. Chcemy, by Garwolin był miejscem, gdzie historia, współczesność i przyszłość splatają się w harmonijną całość. Będziemy dążyć do tego, by każde pokolenie znalazło wsparcie, rozwój i odpowiednie warunki do życia,  dbając jednocześnie o środowisko i promując zrównoważony rozwój miasta. Zamierzamy kontynuować skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych otwierając się na nowe możliwości i wyzwania.

Jesteśmy drużyną! Ludźmi pełnymi pasji, wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Razem zmieniamy Garwolin!

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA

 • kontynuacja budowy, modernizacji i remontów dróg publicznych
 • przebudowa skrzyżowania w rejonie GSAG (rondo przy Shell)
 • współpraca z Powiatem Garwolińskim i GDDKiA – włączenie GSAG do ul. Stacyjnej, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK76 z drogą powiatową Stawki/Spacerowa oraz ul. Jana Pawła II z ul. Stacyjną
 • kompleksowa modernizacja oświetlenia na LED wraz z rozbudową
 • dalszy rozwój ścieżek rowerowych
 • wspólnie z zarządcami poprawa stanu infrastruktury osiedlowej
 • kontynuacja rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej
 • w konsultacji ze spółdzielniami, zarządcami wspólnot i deweloperami kontynuacja budowy nowych miejsc parkingowych
 • dalsze wprowadzanie rozwiązań w zakresie likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych
 • inwestycja w dalszy rozwój obiektów Centrum Sportu i Kultury – nowa sala widowiskowa, przebudowa amfiteatru, dokończenie modernizacji bieżni lekkoatletycznej i trybuny, boisko do piłki plażowej
 • budowa przedszkola i żłobka – nowe oblicze Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

BEZPIECZEŃSTWO

 • przeprowadzenie kompleksowej analizy ruchu drogowego w celu identyfikacji miejsc wymagających poprawy bezpieczeństwa
 • modernizacja i dalszy rozwój miejskiego monitoringu
 • w ramach posiadanych kompetencji dążenie do usunięcia nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych przez właściciela
 • kontynuacja wsparcia służb ratowniczych w zakupach nowoczesnego sprzętu i środków ochrony osobistej
 • we współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami organizacja konkursów i wydarzeń promujących świadome podejście do bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta
 • wdrożenie programów wsparcia inwestycji z zakresu małej retencji i zagospodarowania wód deszczowych

AKTYWNOŚC GOSPODARCZA

 • aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w formie Planu Ogólnego
 • dostosowanie zapisów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego do aktualnych potrzeb inwestycyjnych
 • stworzenie narzędzi wsparcia zachęcających do podejmowania działań inwestycyjnych
 • utrzymanie stabilnej polityki podatkowej i wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność
 • organizacja warsztatów przedsiębiorczości dla młodzieży

PRZYJAZNE MIASTO

 • dokończenie procesu modernizacji wszystkich miejskich placów zabaw
 • modernizacja infrastruktury szkolnej i przedszkolnej w celu stworzenia nowoczesnego i inspirującego środowiska nauki i zabawy
 • zwiększenie miejsc w przedszkolach i  żłobkach poprzez budowę nowej placówki oraz wsparcie istniejących placówek niepublicznych
 • modernizacja budynków publicznych i edukacyjnych pod kątem efektywności energetycznej
 • kontynuacja programu Miejskich Grantów Oświatowych jako formy wspierania innowacyjnych metod edukacji dzieci i młodzieży
 • zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej zbiornika retencyjnego i Terenów Rekreacyjnych „Zarzecze” z zachowaniem naturalnych walorów przyrodniczych
 • rewitalizacja terenów zielonych, w tym parku 550-lecia z uwzględnieniem budowy tężni
 • rewitalizacja budynku koszarowego /tzw. starej pralni/ – etap I – oraz dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta Garwolina
 • wsparcie dla inicjatyw ekologicznych, takich jak recykling, sadzenie drzew czy niskoemisyjna komunikacja
 • wprowadzenie funduszu/grantów na działania sąsiedzkie
 • współpraca z innymi miastami  w celu wymiany doświadczeń i organizacji wspólnych projektów
 • efektywne pozyskiwanie funduszy na  działania skierowane do wszystkich mieszkańców
 • kontynuacja aktywnej polityki senioralnej nakierunkowanej na współpracę międzypokoleniową
 • we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta  organizacja miejsca spotkań dla młodzieży – przestrzeni gdzie można posiedzieć, dobrze się bawić i jednocześnie nikomu nie przeszkadzać
 • doposażenie Centrum Integracji Lokalnej oraz utworzenie w nim Centrum Aktywności Seniora
 • rozwój działalności instytucji sportu i kultury, utrzymanie i wprowadzenie nowych działań kulturalnych i sportowych
 • wsparcie organizacji i instytucji, które działają na rzecz osób potrzebujących, będących w trudnej sytuacji
 • kontynuacja remontów mieszkań komunalnych
 • dalszy rozwój e-administracji